Skolinspektionen tar bort vitesföreläggandet mot Växjö Fria Fordonsgymnasium

den 02 mars 2020

 

Skolinspektionen tar bort vitesföreläggandet mot Växjö Fria Fordonsgymnasium

 

Skolinspektionen har nu utvärderat och fattat beslut om de förbättringsåtgärder som Växjö Fria Fordonsgymnasium genomfört till följd av inspektionens riktade tillsyn i fjol.

 

Skolinspektionen konstaterar att 14 av 21 påtalade brister är avhjälpta och att 7 fordrar ytterligare insatser. Inspektionen anmodar VFG att avsluta dessa insatser inför höstterminen 2020.

 

Att Skolinspektionen samtidigt beslutat dra tillbaka vitesföreläggandet mot VFG tar skolchef Tobias Larsson till intäkt för att myndigheten tror på det reformprogram som skolan sjösatte under hösten 2019 och sedan successivt har genomfört.

 

– Så är det, säger Tobias Larsson. Men vite eller ej: vi ska självklart vara en skola som gör saker och ting rätt. Nu tar vi oss an de återstående punkterna med full kraft så att VFG åter kan bli betraktat som ett yrkesgymnasium av toppklass. För det ska vi vara!  

 

De områden som Skolinspektionen anser har kvarstående förbättringsbehov rör bland annat studiehandledning för elever med andra modersmål än svenska, extra stöd till elever som riskerar att inte nå kursernas kunskapskrav samt, omvänt, fler utmanande uppgifter till elever som snabbt når ordinarie kursmål. (Se nedan för en mer detaljerad beskrivning av de åtgärder som VFG kommer att genomföra under våren och sommaren 2020.)

 

Tobias Larsson fortsätter:

 

– Jag betraktar Skolinspektionen som vår samarbetspartner och jag välkomnar deras beslut av flera skäl. Dels är det ett kvitto på kraften i de reformer som vår personal har lagt så mycket engagemang på att ta fram och genomföra, dels ger utvärderingen oss en konkret färdplan att följa den sista biten fram mot den stabila och kvalitetssäkrade gymnasieutbildning som är vårt gemensamma mål.

 

 

Pågående utvecklingssteg hos Växjö Fria Fordonsgymnasium:

Skolinspektionen och VFG är överens om att följande insatser ska vara genomförda inför höstterminen 2020:

 

  • Undervisningen ska innehålla mer utmanande uppgifter för elever som är i behov av det.

 

  • VFG ska säkerställa att elever som är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen får sådant stöd.

 

  • Samtliga elever på fordons- och transportprogrammet ska erbjudas får arbetsplatsförlagt lärande under minst 15 veckor. (Ska vara genomfört redan under vt 2020 för elever i årskurs 3.)

 

  • Skolans lärare och mentorer ska säkerställa att eleverna får fortlöpande information om hur de utvecklas i relation till kunskapskraven i alla kurser.

 

  • Omyndiga elevers vårdnadshavare ska får information samma dag om en elev uteblir från utbildningen utan giltigt skäl. (Undantag: om det finns särskilda skäl för att inte ge den informationen samma dag.)

 

  • Samtliga elever som behöver det ska kunna få studiehandledning på modersmålet.