Närvaro, mat- OCH RESEersättning

Här finns de rapporter angående närvaro, detsamma som matersättning.

Den ska fyllas i och skrivas under efter APL-perioden och sedan lämnas in till APL-samordnaren på VFG. Det är elevens ansvar att lämna in rapporten till skolan.

Om eleven är frånvarande har eleven ansvar att meddela detta till både APL-platsen och VFG. Det fylls sedan i av handledaren på närvarorapporten.