Personal Karlshamn

Karlshamn

Freddy Breidemar

» Lärare: Transportteknik

Tel: 0722 265 049

Mail:freddy.breidemar@vfg.se

Johan Johansson

» Lärare: Transportteknik

Tel: 0470 601 19

Mail:johan.johansson@vfg.se

Patrik Söderdahl

» Lärare: Transportteknik

Tel: 0709 763 421

Mail:patrik.soderdahl@vfg.se

Peter Duljan

» Lärare: Transportteknik

Tel: 0722 265 034

Mail:peter@vfg.se