Personal Karlshamn

Karlshamn

Freddy Breidemar

» Lärare: Transportteknik

Tel: 072 226 50 49

Mail:freddy.breidemar@vfg.se

Johan Johansson

» Lärare: Transportteknik

Tel: 0470 601 19

Mail:johan.johansson@vfg.se

Patrik Söderdahl

» Lärare: Transportteknik

Tel: 070 976 34 21

Mail:patrik.soderdahl@vfg.se

Peter Duljan

» Lärare: Transportteknik

Tel: 072 226 50 34

Mail:peter@vfg.se