Övriga kompetensutbildningar - VFG Utbildning AB

Övriga
kompetensutbildningar

Skola Växjö, Jönköping, Karlshamn

För extra kompetens

Fyll på din eller ditt företags kunskapsbank och gå de utbildningar du behöver i ditt arbete

Vi erbjuder ett antal kompetensutbildningar, längre ner på sidan ser du vad du får lära dig under utbildningstillfället.

Många av våra kurser är företagsanpassade vilket innebär att vi kommer till er och utbildar medarbetarna efter företagets behov oavsett dag, kväll eller natt. Är det ett mindre antal medarbetare kan ni också välja att skicka dem till våra ordinarie kurser som vi kör i Växjö, Jönköping och Karlshamn.

Har du frågor? Hör av dig till utbildning@vfg.se.

 • Grävmaskin/grävlastare
 • Hjullastare (anläggning)
 • Hjullastare (godshantering)
 • Väghyvel
 • Teleskoplastare
 • Lastbilsmonterad kran
 • Betongpump
 • Truckförarutbildning
 • Traversutbildning
 • Lastsäkring
 • Arbete på väg – nivå 1 & 2
 • Hjälp på väg
 • Miljöutbildning
 • Heta arbeten
 • YKB
 • ADR


Kompetensutbildningar

Grävmaskin/grävlastare

Målet med grävmaskinsutbildning är att utbilda dig till en säker och miljömedveten maskinförare.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Efter genomförd utbildning med godkända kompetensprov erhåller du yrkesbevis. För att köra grävmaskin på allmän väg krävs minst traktorkort.

Du får lära dig
Via denna utbildningen får du den kompetens och de yrkesbevis som behövs i arbetet. Du får lära dig säkerheten runt om både maskinen och framförandet. Du får även lära dig:

 • Maskinsäkerhet
 • Grävning och uppläggning på upplag
 • Grävning och uppläggning på transportfordon
 • Dikes- eller urgrävning och återfyllning
 • Planerings- och släntningsarbeten
 • Rör- och brunnsläggning
 • Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet
 • Ergonomi
 • Brandskydd

Hjullastare (anläggning)

Kursens syfte är att du som deltagare skall kunna framföra och arbeta med hjullastare på ett säkert och miljövänligt sätt. Yrkesbevis fordras för maskinen inom transportbranchen (TYA) och inom byggnadsindustrin (BYN). Efter det att du genomfört utbildningen och avlagt godkända resultat, berättigar utbildningen dig till ett yrkesbevis.

Du får lära dig
Via denna utbildningen får du den kompetens och de yrkesbevis som behövs i arbetet. Du får lära dig säkerheten runt om både maskinen och framförandet. Du får även lära dig:

 • Bestämmelser för arbete i trafikmiljö.
 • Metoder för att undvika att skada ledningar i mark m.m.
 • Lagar och regler.
 • Åtgärder vid eventuella fornfynd och likande.
 • Mark- och materialkännedom
 • Geologisk översikt och jordarternas egenskaper.
 • Ritningsläsning.
 • Mätteknik

Hjullastare (godshantering)

Maskinen återfinns på många olika arbetsplatser och olika typer av jobb, bland annat inom industri, entreprenad och jordbruk. Arbetsuppgifterna varierar, vilket gör jobbet intressant och omväxlande.

Du får lära dig
Jobbet kräver en förmåga att se och förstå hur det färdiga arbetet ska se ut liksom noggrannhet i genomförandet och just det får du lära dig med denna utbildningen. Med tiden ger det dig som maskinförare en bred kompetens och samlad erfarenhet från olika typer av arbeten. Du får även lära dig:

 • Maskinens arbetssätt och uppbyggnad
 • Grundläggande körteknik
 • Redskapsbyte
 • Skophantering
 • Pallgaffelhantering
 • Materialhantering
 • Personlyft

Väghyvel

Yrkesbevis fordras för maskinförare inom transport/byggnadsbranschen. Har du 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med jordförflyttande maskiner, kan du avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger dig ett yrkesbevis.

Har du inte uppnått 30 månaders erfarenhet går du en utbildning där längden på utbildningen är beroende på de erfarenheter du besitter.

För att köra väghyvel på allmän väg krävs att du minst har traktorkort.

Du får lära dig
Väghyvelns uppbyggnad och dess arbetssätt och hur du utför säkerhetskontroller och service av maskinen. Du får även lära dig hur du optimerar och placerar maskinens framkomlighet för att göra det så säkert och stabilt som möjligt. Hur du arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt där miljö- och säkerhetsmedvetenhet utgör en stor faktor.

Teleskoplastare

För att kunna arbeta som förare av teleskoplastare krävs att du har minst traktorkort eller B-körkort. Du måste också ha fyllt 18 år.

Teleskoplastare är en “multimaskin” och används inom en rad olika områden. Förutom att den kan figurera som en hjullastare med förlängd räckvidd, så kan även maskintypen vara runt-om-svängande och på så sätt bli mer lik en mobilkran.

Du får lära dig
Manövrering och säkerheten runt maskinen och körningen.

Fordonsmonterad kran

Målet efter genomgående kurs är att deltagarna skall bli en säker och ekonomisk medveten förare. Utbildningen vänder sig speciellt till den som yrkesmässigt skall arbeta som förare av lastbilsmonterad kran.

Du får lära dig
Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Efter kursen kan du även:

 • Utföra säkerhetskontroll samt ge service och underhåll på både bil och kran
 • Beräkna lyftförmåga efter lyftdiagram
 • De olika lyftvinklarnas betydelse för att utföra säkra lyft
 • Vilka olika kassationsregler det finns för lyftredskap
 • Bedöma vilken påverkan vinden har på kran och last för säkra lyft
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio
 • Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt

Betongpump

Utbildningen som vänder sig till alla som arbetar med betongpumpar. Utöver lagkravet finns byggbranschens (BYN) och transportsbranschens (TYA) egna krav på vilken dokumentation som föraren ska ha. Därför skiljer sig utbildningen beroende på vart man arbetar.

Du får lära dig
Yrkesbevis erhålles efter det att du som förare har tillgodosett dig de antal timmar som krävs för respektive utbildning. BYN och TYA har upprättat ett separat avtal om erkännande av varandras yrkesbevis och utbildningsböcker för de maskinslag som är gemensamma. Du får även lära dig:

 • Hantering av olika typer av pumpar
 • Konstruktion
 • Diagram för delarmast
 • Säkerhetskontroller samt att kunna ge service och underhåll på betongpump
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
 • Regler för att få framföra lastbilsmonterad betong på allmän väg.

Truckförarutbildningar

Truckförarutbildning för företag och enskilda medarbetare enligt nya truckläroplanen TLP 10

Utbildningen följer läroplanen (TLP 10) som har framställts av arbetsmarknadens parter och omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning. Efter avslutad utbildning med godkända prov utfärdas TYA.s utbildningsintyg. Du väljer AB alternativt ABC behörighet:

A
1. Låglyftande plocktruck.
2. Ledstaplare med eller utan åkplatta.
3. Låglyftande åktruck stående eller sittande.
4. Låglyftare med eller utan åkplatta.

B
1. Motviktstruck
2. Höglyftande åktruck stående eller sittande
3. Skjutstativstruck
4. Höglyftande plocktruck
5. Smalgångstruck
6. Fyrvägstruck.

C1
1. Hjullastare för industriellt bruk
2a. Containertruck
2b. Timmertruck
3. Sidlastare
4. Grensle-truck
5. Teleskoplastare.

D
1. Drag- flaktruck
2. Terminaldragtruck.

Traversutbildning

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar. Kursen följer SS-ISO 9926-1 och vänder sig till alla som använder någon form av lyftanordning i arbetet.

Du får lära dig
Under utbildningen får du lära dig hur du hanterar:

 • Krankonstruktion
 • Lyftredskap
 • Lastkoppling
 • Säker användning
 • Upptäck riskerna
 • Underhåll och kontroll
 • Standarder och föreskrifter

Lastsäkring

Denna kurs ger alla som lastar enheter för transport t.ex. lastbilsförare, terminalarbete och stuveriarbetare, grundläggande kunskap om hur lasten säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång, för en säker transport enligt gällande regler.

Du får lära dig
Kursen innehåller information om konsekvenserna av bristfälligt lastat och säkrat gods och inkluderar:

 • Ansvarsfrågor
 • Lastpåkänningar under transport
 • Allmänna principer
 • Praktiska övningar

Arbete på väg – nivå 1 & 2

Enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRV2011/44052A

Trafikverket skriver att för objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enligt nivå 1, 2 och 3. Trafikverket har satt upp riktlinjer för vad som skall ingå i respektive kompetensutbildning och VFG erbjuder därför utbildningen “Arbete på väg” nivå 1 och 2. I listorna nedan ser du vad som ingår i de olika nivåerna.

Nivå 1

 • Personlig skyddsutrustning
 • Vägarbetsplats olika zoner
 • Trafikbeteende
 • V3 principen Varna – Vägleda – Värna
 • Hastighet och krockvåld
 • Information om AML och dess föreskrifter
 • Trafikverkets, trafikingenjören, projektledarens ansvar
 • Arbetsgivarens roll i projektet

Nivå 2

 • Allmänt om vägmärken, vägmärken på fordon
 • Lyktor, skyddsanordningar på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grunder i AML och dess föreskrifter
 • Trafikverkets exempelsamling för Arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Fordonsförare på motorväg
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen

Hjälp på väg

Utbildningen ger insikt om trafikolyckors uppkomst och öka förståelsen för förebyggande åtgärder. Den ger kunskap och färdighet att upprätthålla livsfunktionerna på en skadad person.

Du får lära dig
Kursdeltagaren ska bli medveten om riskerna vid brand, hur hon/han kan förebygga att brand uppkommer och vikten av en snabb och säker utrymning ur fordon samt handhavande av handbrandsläckare. I samband med utbildningen erhåller varje deltagare studiematerial i Första Hjälpen samt utbildningsintyg.

Miljöutbildning

Alla som arbetar sammanlagt mer än 100 timmar/år i projekt med Vägverket eller kommuner som beställare, ska ha miljöutbildning.

Kursen utbildar till miljötänkande vid vägarbete. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha kunskaper om Vägverkets sektorsroll, krav i upphandling, energianvändning och hur man kan påverka detta i sitt arbete.

Efter utbildningen ska deltagaren vara motiverad att arbeta självständigt och innovativt mot ett miljöanpassat sätt att driva verksamheten.

Utbildningsintyget gäller i fem år från godkända kursresultat.

Heta arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas “heta arbeten”.

För att genomföra “heta arbeten” krävs alltid att en tillståndsansvarig och personen som skall utföra arbetet är närvarande. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som skall utföras är brandfarligt, skall denne ge ett skriftligt tillstånd till personen som skall utföra arbetet. Den tillståndsansvarige skall även bedöma om det behövs en brandvakt när arbetet utförs.

Alla inblandade – tillståndsansvarige, person som utför arbetet och brandvakten – ska alla ha genomgått utbildningen “Heta Arbeten” för att få utföra denna typ av arbete.

Efter kursen
Efter genomgången kurs med godkända resultat utfärdas ett utbildningsintyg som varar i 5 år.

All utbildningsmaterial som används under utbildningen är framtagen av Svenska Brandskyddsföreningen, som också efter avslutad kurs utfärdar giltigt certifikat.

Skip to content